Aneks do kategorii FOTOGRAFIA

Organizatorami kategorii Fotografia Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

1. Czas i miejsce

 1. Wystawa fotografii odbędzie się na Stronie www oraz na wydarzeniu na portalu Facebook.
 2. Finał kategorii Fotografia GAPA odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. w formie relacji na portalu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W kategorii Fotografia GAPA może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:
  • wyśle zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3.1 Niniejszego Aneksu);
  • posiada status studenta;
  • nie zdobył nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
  • nie jest spokrewniony z żadnym z członków Jury;
  • jest autorem zgłaszanych prac;
  • akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Procedura zgłoszenia

 1. Aby się zgłosić, należy do 5 grudnia 2020 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gapafestiwal.pl/kategorie/fotografia/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja uczestników spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym od 1 do 2 zdjęć (maksymalnie po jednym do każdej z dwóch podkategorii).

Etap II – eliminacje i wystawa

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III 20 zdjęć z każdej podkategorii spośród nadesłanych zgłoszeń (w sumie 40 zdjęć).
 3. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na wydarzeniu na portalu Facebook, gdzie będzie możliwość oddania głosów przez publiczność na najlepszą fotografię. Praca z największą liczbą głosów 17 grudnia 2020 o godzinie 23:59 zostanie nagrodzona nagrodą publiczności.
 4. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

Etap III – konkurs finałowy

 1. Ocena fotografii należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 2. W Przeglądzie przewidziano nagrodę za zajęcie 1. miejsca w każdej z podkategorii.
 3. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności. Głosowanie internetowe odbędzie się na wydarzeniu na portalu Facebook.
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 grudnia 2020 r. podczas relacji na portalu Facebook.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • nieoceniania zdjęć o zbyt małej rozdzielczości;
  • prezentacji wyłącznie wybranych prac;
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • zmiany daty oraz miejsca wystawy i finału Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach.
 2. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa.foto@nzs.org.pl