Aneks do kategorii Fotografia

Organizatorami kategorii FotografiaGrudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

 1. Wystawa fotografii odbędzie się 25 i 26 listopada 2019 r. (na Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa) oraz 27 i 28 listopada 2019r.
  (na Krużgankach Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa).
 2. Finał i wernisaż kategorii Fotografia GAPA odbędzie się w dniu grudnia 2019r. w Otwartej Pracowni Jazdów przy ul. Jazdów 3/6w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W kategorii Fotografia GAPA może wziąć udział  każdy, kto spełnia poniższe warunki:
 • wyśle zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. niniejszegoAneksu);
 • posiada status studenta;
 • nie zdobył nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • nie jest spokrewniony z żadnym z członkówJury;
 • jest autorem zgłaszanych prac;
 • akceptuje niniejszy Regulamin.

 

Procedura zgłoszenia

 1. Aby zgłosić się należy do 15 listopada 2019 r.wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/fotografia/wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja
 1. Rejestracja uczestników spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym od 1 do 2 zdjęć (maksymalnie 2 zdjęcia, np. 1 zdjęcie do pierwszej kategorii i 1 do drugiej lub 2 zdjęcia do jednej kategorii).
Etap II – eliminacje
 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III 20 zdjęć
  z każdej kategorii spośród nadesłanych zgłoszeń (w sumie 40 zdjęć).
 3. Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na naszej stronie (gapafestiwal.pl/kategorie/fotografia/) gdzie będzie możliwość oddania głosów przez publiczność na najlepszą fotografię. W każdej kategorii praca
  z największą liczbą głosów zostanie nagrodzona.
 4. Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi 2listopada 2019 r. na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/fotografia/
 5. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Etap III – wystawa fotografii, konkurs finałowy i wernisaż
 1. Wystawa prac odbędzie się 25 i 26 listopada 2019 r. (na Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa)oraz 27 i 28 listopada 2019 r. (na Krużgankach Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Warszawa).
 2. Finał i wernisaż kategorii Fotografia GAPA odbędzie się w dniu 3grudnia 2019
  w Otwartej Pracowni Jazdówprzyul. Jazdów 3/6w Warszawie.
 3. W wystawie i wernisażu weźmie udział 40 fotografii wybranych podczas drugiego etapu konkursu.
 4. Ocena fotografii należy do powołanego przez Organizatorów Jury. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 5. W Przeglądzie przewidziano nagrodę za zajęcie 1. miejsca w każdej z kategorii.
 6. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności w każdej z kategorii. (głosowanie internetowe na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/fotografia/, Etap II konkursu).
 7. Wręczenie nagród nastąpi 3 grudnia 2019r. w tracie finału kategorii Fotografia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • nie oceniania zdjęć o zbyt małej rozdzielczości;
 • prezentacji wyłącznie wybranych prac;
 • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie
  z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
 • zmiany daty oraz miejsca wystawy ifinału Przeglądu;
 • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
 • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
  w eliminacjach.
 1. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa_foto@nzspw.pl