Aneks do kategorii GRAFIKA

Organizatorami kategorii Grafika Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

1. Czas i miejsce

 1. Wystawa prac odbędzie się na wydarzeniu na portalu Facebook.
 2. Finał kategorii Grafika GAPA odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. w formie relacji na portalu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W kategorii Grafika GAPA może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:
  • wyśle zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3.1 Niniejszego Aneksu);
  • posiada status studenta;
  • nie jest spokrewniony z żadnym z członków Jury;
  • jest autorem zgłaszanych prac;
  • akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Procedura zgłoszenia

 1. Aby się zgłosić, należy do 9 grudnia 2020 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gapafestiwal.pl/kategorie/grafika/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Przebieg konkursu

 1. Rejestracja uczestników spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym linku do 1 pracy w każdej podkategorii w formatach określonych przez koordynatora, wypisanych na Stronie www.
 3. W Przeglądzie przewidziano nagrodę za zajęcie 1. miejsca w każdej z podkategorii.
 4. Koordynator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, według własnego uznania.
 5. Decyzje podjęte przez koordynatora są niepodważalne i ostateczne.
 6. Ocena prac należy do powołanego przez koordynatora Jury.
 7. Wybrane grafiki zostaną umieszczone na wydarzeniu na portalu Facebook, gdzie będzie możliwość oddania głosów przez publiczność. Praca z największą liczbą głosów 17 grudnia 2020 o godzinie 23:59 zostanie nagrodzona nagrodą publiczności.
 8. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 grudnia 2020 r. podczas relacji na portalu Facebook.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • nieoceniania prac o rażąco słabej jakości;
  • prezentacji wyłącznie wybranych prac;
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • zmiany daty oraz miejsca wystawy i finału Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach.
 2. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa.grafika@nzs.org.pl