Aneks do kategorii POEZJA

Organizatorami kategorii Poezja Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

1. Czas i miejsce

 1. Finał kategorii Poezja GAPA odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. w formie relacji na portalu Facebook.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W kategorii Poezja GAPA może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:
  • wyśle zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3.1 Niniejszego Aneksu);
  • posiada status studenta;
  • nie zdobył nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
  • nie jest spokrewniony z żadnym z członków Jury;
  • jest autorem zgłaszanych prac;
  • akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Procedura zgłoszenia

 1. Aby się zgłosić, należy do 9 grudnia 2020 r. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gapafestiwal.pl/kategorie/poezja/ wraz z odpowiednim załącznikiem.
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Przebieg konkursu

 1. Po zakończeniu rejestracji, minimum 3 osobowe Jury, wyznaczone przez Organizatorów, wybierze zwycięskie utwory.
 2. Decyzja Jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 3. Dzieła zostaną umieszczone na wydarzeniu na portalu Facebook, gdzie będzie możliwość oddania głosów przez publiczność na najlepszy utwór. Autor pracy z największą liczbą głosów 17 grudnia 2020 o godzinie 23:59 otrzyma nagrodę publiczności. Głosowanie internetowe odbędzie się na wydarzeniu na portalu Facebook.
 4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 grudnia 2020 r. podczas relacji na portalu Facebook.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
  • przedłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń;
  • zmiany daty oraz miejsca wystawy i finału Przeglądu;
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
  • podzielenia kategorii na podkategorie i przyznania więcej niż jednej nagrody;
  • odmówienia przyjęcia utworu wykonawcom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach.
 2. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa.poezja@nzs.org.pl