Aneks do kategorii STAND-UP

Organizatorami kategorii Stand-up Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

Finał kategorii Stand-Up GAPA odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w lokalu Akwarium Skwer Hoovera przy ulicy Krakowskie Przedmieście 60A.

 

Warunki uczestnictwa

W kategorii Stand-up GAPA mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki:

 • wyślą zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3. niniejszego Aneksu);
 • posiadają status studenta;
 • nie zdobyły nagrody głównej w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • akceptują niniejszy Regulamin.
 1. Procedura zgłoszenia
 2. Aby się zgłosić, należy do 20 listopada 2019 r. wysłać wypełnionyformularz zgłoszeniowy dostępny stronie gapafestiwal.pl/kategorie/standup/wraz z odpowiednim załącznikiem.
 3. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanu ważnej legitymacji studenckiej.
 4. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja wykonawców spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym autorskiego filmu wideo trwającego maksymalnie 10 minut.

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III maksymalnie 6 uczestnikówspośród wszystkich zgłoszeń.
 3. Uczestnicy zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do Etapu III na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym do 24 listopada 2019 r.
 4. Jury ma prawo wybrać uczestników rezerwowych.
 5. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Etap III – konkurs finałowy

 1. Konkurs finałowy odbędzie się 7 grudnia 2019 r. w lokalu Akwarium Skwer Hoovera przy ulicy Krakowskie Przedmieście 60A.
 1. W Przeglądzie finałowym bierze udział maksymalnie 6 uczestników wyłonionych podczas drugiego etapu konkursu.
 2. Występujący uczestnicy stawiają się na finał o godzinie podanej przez Organizatorów w mailu organizacyjnym wysłanym do 29 listopada 2019 r.
 3. Kolejność występów ustalana jest na podstawie losowania przed konkursem.
 4. Konkurs finałowy odbywa się w dwóch rundach.
  • Runda 1:
   • Każdy wykonawca będzie miał maksymalnie 10 minut na zaprezentowanie przygotowanego wcześniej materiału przed publicznością. Po wystąpieniu wszystkich uczestników publiczność wybierze uczestników, którzy przejdą do rundy 2. konkursu finałowego.
   • Do rundy 2 może przejść maksymalnie połowa wszystkich uczestników.
   • W przypadku nieparzystej liczby wszystkich uczestników, liczbę osób przechodzących do finału zaokrąglamy w dół.
  • Runda 2:
   • Każdy wykonawca zakwalifikowany do rundy 2. konkursu będzie miał maksymalnie 10 minut na zaprezentowanie przygotowanego wcześniej materiału przed publicznością.
   • Po wystąpieniu wszystkich uczestników rundy 2. publiczność wybierze najlepszego Stand-Up’era.
 5. Ocena uczestników występujących podczas konkursu finałowego należy do publiczności, która otrzyma specjalne karty do głosowania. Decyzja publiczności jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 6. W Przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie 1. miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • ustalenia w programie kolejności występów podczas konkursu finałowego,
  • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych wykonawców z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej, w celach ściśle związanych z promocją oraz realizacją celów Przeglądu,
  • zmiany daty oraz miejsca Przeglądu,
  • odwołania imprezy bez podania przyczyny,
  • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach,
  • odmówienia występu poszczególnym wykonawcom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
 2. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie. Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o wszelkich potrzebach technicznych i scenicznych już podczas procedury zgłoszeniowej.
 3. Wykonawcy odpowiadają materialnie za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody podczas finału Przeglądu.
 4. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: gapa_standup@nzspw.pl