Aneks do kategorii TEATR

Organizatorami kategorii Teatr Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego są NZS PW oraz KK SSPW.

 

Czas i miejsce

Finał kategorii Teatr GAPA odbędzie się 10 i 11 grudnia 2019 roku w Teatrze Ochoty przy ul. Mikołaja Reja 9 w Warszawie.

 

Warunki uczestnictwa

W kategorii Teatr GAPA mogą wziąć udział amatorskie grupy teatralne (amatorskie,
czyli niezwiązane zawodowo z teatrem), które spełniają poniższe warunki:

 • wyślą zgłoszenie konkursowe w terminie i na adres wyznaczony przez Organizatora (pkt. 3. niniejszego Aneksu);
 • przynajmniej połowa z członków grupy teatralnej posiada status studenta
  (z zaokrągleniem w dół);
 • zaprezentują spektakl, który nie był przez nich zagrany w poprzednich edycjach Przeglądu;
 • nie wykonują zawodu aktora;
 • żaden z członków grupy teatralnej nie jest spokrewniony z członkiem Jury;
 • wszyscy członkowie grupy teatralnej akceptują niniejszy Regulamin.

 

Procedura zgłoszenia

 1. Aby zgłosić grupę, należy do 30 listopada 2019 roku wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednim załącznikiemdostępny na stronie gapafestiwal.pl/kategorie/teatr/
 2. Status studenta należy potwierdzić poprzez ukazanie skanów ważnych legitymacji studenckich, studiujących członków zespołu.
 3. Wysłanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez zespół.

 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

Etap I – rejestracja

 1. Rejestracja artystów spełniających punkt 2. Aneksu polega na terminowym wysłaniu zgłoszenia.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym dwóch filmików wideo (lub linki z dwoma filmikami opublikowanymi na portalu YouTube) przedstawiających fragmenty wystąpień grupy teatralnej, które będą podstawą do oceny grupy teatralnej przez Jury eliminacyjne.

 

Etap II – eliminacje

 1. Eliminacje do konkursu finałowego odbywają się na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do Etapu III maksymalnie 6 grup teatralnychspośród wszystkich zgłoszeń.
 3. Uczestnicy zostają powiadomieni o zakwalifikowaniu do Etapu III na dane kontaktowe podane w formularzu zgłoszeniowym do 1 grudnia 2019 r.
 4. Jury ma prawo wybrać grupy rezerwowe.
 5. Wybór Jury jest ostateczny i niepodważalny.

 

Etap III – konkurs finałowy

 1. Konkurs finałowy odbędzie się 10 i 11 grudnia 2019 r. w Teatrze Ochoty przy ul. Mikołaja Reja 9 w Warszawie.
 2. W Przeglądzie finałowym bierze udział maksymalnie 6 grup teatralnych wyłonionych podczas drugiego etapu konkursu.
 3. Występujący artyści stawiają się na finał w pełnym składzie o godzinie podanej przez Organizatorów w mailu organizacyjnym wysłanym do 30 listopada 2019 roku.
 4. Kolejność występów ustalana jest przez Organizatorów na podstawie konsultacji z każdą z grup. Grupa zostanie wcześniej poinformowana
  o ostatecznej godzinie występu.
 5. W trakcie Przeglądu grupa zaprezentuje wyłącznie materiał autorski.
 6. Każda grupa będzie miała maksymalnie 60 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności przed publicznością i Jury.
 7. Ocena grup występujących podczas Przeglądu finałowego należy do powołanego przez Organizatorów Jury.Decyzja Jury jest decyzją ostateczną
  i nie ma od niej możliwości odwołania.
 8. W Przeglądzie przewidziano nagrodę główną za zajęcie 1. miejsca, nagrodę dla Najlepszego Aktora, nagrodę dla Najlepszej Aktorki oraz wyróżnienia.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 • ustalenia w programie kolejności występów podczas konkursu finałowego;
 • dysponowania materiałami, zdjęciami, nagraniami audio i wideo oraz nazwami własnymi zgłoszonych zespołów z całego przebiegu Przeglądu włącznie z materiałami dostarczonymi w procedurze zgłoszeniowej,
  w celach ściśle związanych promocją oraz realizacją celów Przeglądu;
 • zmiany daty oraz miejsca Przeglądu;
 • odwołania imprezy bez podania przyczyny;
 • zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach;
 • odmówienia występu poszczególnym zespołom czy wykonawcom, gdy nie zostaną spełnione warunki uczestnictwa, bądź prezentowane teksty będą wzywać do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierać treści pornograficzne, pochwalać faszyzm, nazizm, komunizm, propagować przemoc, obrażać uczucia religijne, naruszać prawa innych osób, etc.
 1. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie. Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania Organizatora o wszelkich potrzebach technicznych i scenicznych już podczas procedury zgłoszeniowej.
 2. Grupy teatralne odpowiadają materialnie za ewentualnie wyrządzone przez siebie szkody podczas finału Przeglądu.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email gapa_teatr@nzspw.pl