Regulamin Festiwalu

Regulamin
Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego           GAPA 2019

Postanowienia ogólne

 1. Głównym organizatorem i wykonawcą Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego (GAPA), zwanego dalej Przeglądem, jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej, zwane dalej NZS PW.
 2. Współorganizatorem Przeglądu jest Komisja Kultury Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, zwana dalej KK SSPW.
 3. Przegląd składa się z konkursów w sześciu kategoriach artystycznych:
 • Fotografia;
 • Hip-Hop;
 • Rock;
 • Stand-up;
 • Śpiew;
 • Teatr
 1. Przegląd odbędzie się w terminie 1 – 14 grudnia 2019 r.na terenie Warszawy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w punkcie 1.4.
 3. Oficjalna strona internetowa Przeglądu, zwana dalej Stroną www, znajduje się pod adresem: gapafestiwal.pl, na której pojawiać się będą bieżące informacje dotyczące Przeglądu.
 4. Głównymi celami Przeglądu są:
 • promocja twórczości nowych artystów-amatorów;
 • umożliwienie im występu na profesjonalnej scenie przed Jury;
 • udowodnienie, że sztuka studentów wcale nie odbiega poziomem od profesjonalnej pokazywanej na co dzień w mediach;
 • zwiększenie zainteresowania studentów kulturą i sztuką;
 • zapewnienie ludziom rozwijającej rozrywki.

Uczestnictwo w Przeglądzie

 1. W Przeglądzie mogą brać udział studenci lub doktoranci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych. Wyjątek stanowią występy grupowe, gdzie przynajmniej połowa grupy musi składać się ze studentów lub doktorantów ww. studiów.
 2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Przeglądzie nie może brać udziału główny organizator w rozumieniu jako Członkowie NZS PW.
 4. Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 5. Przystąpienie do Przeglądu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1000, 1669.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Przeglądzie. Administratorem danych osobowych jest NZS PW. Niezwłocznie po przeglądzie dane zostaną usunięte za wyjątkiem wykorzystania danych do celu określonego w pkt. 5.3 Regulaminu.

Zgłoszenia

 1. Uczestnicy Przeglądu muszą zarejestrować się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, ewentualnie poprzez wysłanie maila na adres podany w opisie
  z niezbędnymi danymi osobowymi uczestnika.
 2. Formę dostarczenia i szczegółową listę danych Formularza zgłoszeniowego określają Organizatorzy, którzy oczekują od uczestników każdej z kategorii spełnienia zasad zgłaszania podanego na Stronie www i w Aneksie danej kategorii.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zapisanej osoby bądź osób
  do konkursu w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści zostaną uznane
  za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru Przeglądu.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do występu w finale Przeglądu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatorów Przeglądu mailowo bądź telefonicznie na dane wpisane przy rejestracji.

Nagrody

 1. W każdym z konkursów przyznana zostanie nagroda główna.
 2. Nagrodę główną przyznaje powołane na czas konkursu Jury.
 3. W zależności od kategorii może zostać także przyznana nagroda publiczności, którą przydziela zgromadzona widownia poprzez głosowanie po występach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród według własnego uznania.
 5. Laureatami nagród ufundowanych przez Organizatorów są studenci Politechniki Warszawskiej.
 6. Decyzje podjęte przez Jury Przeglądu są niepodważalne i ostateczne.
 7. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  • dobór tekstów/dzieł;
  • interpretacja dzieł;
  • poziom warsztatu wykonawczego;
  • kultura słowa i estetyka wizerunku;
  • ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zgłoszenia się do konkursu mniej niż 5 uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danej kategorii Przeglądu.
 2. W przypadku zgłoszenia się do konkursu większej liczby osób, niż pozwalają na to warunki, Jury przeprowadzi wstępną selekcję, na podstawie nadesłanych materiałów.
 3. Przesyłając swoją twórczość, Uczestnik zgadza się na umieszczenie jej w materiałach reklamujących przyszłoroczne edycje Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego oraz we wszelkiego rodzaju materiałach wydanych po konkursie (np. album z najlepszymi pracami, przegląd twórczości zaprezentowanej na GAPA, sprawozdanie
  z Przeglądu, itp.).
 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów własnych uczestników (kosztów przejazdu, zakwaterowania, transportu sprzętu, kosztów wydruków prac oraz kosztów przygotowania).
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 1. Aneks do kategorii HIP-HOP
 2. Aneks do kategorii FOTOGRAFIA
 3. Aneks do kategorii ROCK
 4. Aneks do kategorii STAND-UP
 5. Aneks do kategorii ŚPIEW
 6. Aneks do kategorii TEATR