Regulamin Festiwalu

Regulamin Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego GAPA 2017

 1. Postanowienia ogólne

  • Głównym organizatorem i wykonawcą Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego, zwanego dalej Przeglądem, jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej, zwane dalej NZS PW.
  • Współorganizatorem Przeglądu jest Komisja Kultury Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, zwana dalej KK SSPW.
  • Przegląd składa się z konkursów w sześciu kategoriach artystycznych:
   • Fotografia
   • Teatr
   • Hip-Hop
   • Rock
   • Stand-up
   • Śpiew
  • Przegląd odbędzie się w terminie 1 – 14 grudnia 2017 r. na terenie Warszawy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w punkcie 1.4.
  • Oficjalna strona Przeglądu, zwana dalej Stroną WWW, znajduje się pod adresem: gapafestiwal.pl. Będą się tam na bieżąco pojawiać aktualne informacje, dotyczące Przeglądu.
 2. Uczestnictwo w Przeglądzie

  • W Przeglądzie mogą brać udział studenci lub doktoranci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych. Wyjątek stanowią występy grupowe, gdzie przynajmniej połowa grupy musi składać się ze studentów lub doktorantów studiów jak wymieniono.
  • Udział w Przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny.
  • Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
  • Przystąpienie do Przeglądu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby wziąć udział w Przeglądzie. Administratorem danych osobowych jest NZS PW. Niezwłocznie po przeglądzie dane zostaną usunięte za wyjątkiem wykorzystania danych do celu określonego w pkt. 5.3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenia

  • Uczestnicy muszą zarejestrować się u Organizatorów poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego lub poprzez wysłanie maila na adres podany w opisie z niezbędnymi danymi osobowymi uczestnika.
  • Formę dostarczenia i szczegółową listę danych Formularza zgłoszeniowego określają koordynatorzy konkursów. Ponadto Organizatorzy oczekują od uczestników każdej z kategorii spełnienia zasad zgłaszania podanego na Stronie WWW i w Regulaminie danej kategorii.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zapisanej osoby bądź osób do konkursu w przypadku, gdy prezentowane przez tę osobę treści zostaną uznane za obraźliwe lub nieodpowiednie dla charakteru Przeglądu.
  • Uczestnicy zakwalifikowani do występu w finale Przeglądu zostaną o tym powiadomieni mailowo na adres podany przy rejestracji przez Organizatorów Przeglądu.
 4. Nagrody

  • W każdym z konkursów przyznana zostanie nagroda główna.
  • Nagrodę główną przyznaje powołane na czas konkursu Jury, natomiast nagrodę publiczności przyznaje publiczność poprzez głosowanie po występach.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród, według własnego uznania.
  • Laureatami nagród ufundowanych przez Organizatorów są studenci Politechniki Warszawskiej.
  • Decyzje podjęte przez Jury Przeglądu są niepodważalne i ostateczne.
  • Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
   • dobór tekstów/dzieł;
   • interpretacja dzieł;
   • poziom warsztatu wykonawczego;
   • kultura słowa i estetyka wizerunku;
   • ogólny wyraz artystyczny.
 5. Postanowienia końcowe

  • W przypadku zgłoszenia się do konkursu mniej niż 5 uczestników Organizator podejmie decyzję czy konkurs odbędzie się.
  • W przypadku zgłoszenia się do konkursu większej liczby osób, niż pozwalają warunki, Jury przeprowadzi wstępną selekcję, na podstawie nadesłanych materiałów.
  • Składając prace, Uczestnik zgadza się na umieszczenie jej w materiałach reklamujących przyszłoroczną (jak i każdą następną) edycję Grudniowego Akademickiego Przeglądu Artystycznego oraz we wszelkiego rodzaju materiałach, wydanych po konkursie (np. album z najlepszymi pracami, przegląd twórczości zaprezentowanej na GAPA, sprawozdanie z przeglądu, tomik poezji itp.).
  • Organizatorzy nie zwracają kosztów własnych uczestników (kosztów przejazdu, transportu sprzętu, kosztów wydruków prac oraz kosztów przygotowania).
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 1. ANEKS do kategorii STAND-UP

 2. ANEKS do kategorii FOTOGRAFIA

 3. ANEKS do kategorii HIP-HOP

 4. ANEKS do kategorii ROCK

 5. ANEKS do kategorii TEATR

 6. ANEKS do kategorii ŚPIEW